Privacyverklaring Mentaal Gezond Groningen

Mentaal Gezond Groningen (hierna te noemen MGG) beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid.
Het MGG is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Werkingssfeer
De privacyverklaring geldt voor de persoonsgegevens, die in het kader van informatieverschaffing en diensten worden verzameld door MGG.

Persoonsgegevens
MGG verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt. Door akkoord te gaan met de privacyverklaring geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor een of meer specifieke doeleinden.

De persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld voor- en achternaam, titel(s), adres, telefoonnummer, email-adres, geboortedatum of overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, door ons een vraag te stellen via de mail of een websiteformulier, door aan te geven op de hoogte te willen blijven van nieuws en door zich op te geven om deel te nemen aan onze activiteiten.

Door akkoord te gaan met de privacyverklaring geeft u toestemming dat MGG uw persoonsgegevens kan gebruiken voor:

  • inschrijving voor en op de hoogte houden van een bijeenkomst
  • het verzenden van onze nieuwsbrieven, en/of folders en/of uitnodigingen en/of berichten
  • telefonisch of e-mail contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te evalueren
  • ons adressenbestand van mensen die werkzaam zijn bij of anderszins verbonden zijn aan organisaties en instellingen die deelnemen aan het MGG. Deze adressen worden alleen gebruikt voor directe communicatie met de deelnemers.

Verstrekken van gegevens aan derden
MGG gaat zorgvuldig om met de deelnemersgegevens en gebruikt deze alleen voor de uitvoering van de specifieke overeenkomst. Gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Sites gelinkt aan website van MGG
De website van MGG bevat links naar sites die niet door of in opdracht MGG zijn vervaardigd. MGG is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gelinkte websites en voor de bescherming van persoonsgegevens door deze sites.

Beveiliging gegevens
MGG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bewaartermijnen
MGG bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MGG. MGG zal binnen 4 weken aan een verzoek om inzage, correctie of verwijdering voldoen. Hiervoor kunt u contact opnemen via mentaalgezondgroningen@umcg.nl

Wijziging privacyverklaring
MGG behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. De privacyverklaring is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

Mentaal Gezond Groningen, maart 2024